Bilde av auksjonshammer med teksten salgsbetingelserVåre salgsbetingelser

Skanfil Auksjoner AS og Skanfil for Samlere AS

På denne siden finner du til enhver tid gjeldende salgsbetingelser for våre ulike auksjoner og nettbutikken. Kontakt oss om det skulle være noe du lurer på.

 

Kjøpe på auksjon

Salgsbetingelser - auksjon

Auksjoner med både online- og salbudgivning
(Vinter-, Vår- og Høstauksjoner, Heureka-auksjoner og spesialauksjoner)

1. Auksjonen er offentlig og frivillig, og avholdes på de i auksjonskatalogen angitte lokaler i Oslo eller Haugesund. Hvis det ikke er opplyst spesielt, vil det alltid være flere innleverere til auksjonen.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen med «limit».

3. Bud mottas pr. brev, telefon, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende senest 1 time før for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, og bud avgitt inntil objektet blir utropt i auksjonssalen vil normalt bli registrert. Skanfil tar imidlertid forbehold om tekniske feil o.l. og anbefaler at internett-bud avgis i god tid før auksjonen starter. Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 3-4 uker før auksjonsdato.

4. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:

1 - 100 høynes med 5 kr.
101 - 300
høynes med 10 kr.
301 - 500 høynes med 25 kr.
501 - 1.000 høynes med 50 kr.
1.001 - 5.000 høynes med 100 kr.
5.001 - 10.000 høynes med 200 kr.
10.001 - 20.000 høynes med 500 kr.
20.001 - 50.000 høynes med 1.000 kr.
50.001 - 100.000 høynes med 2.000 kr.
Over 100.000 høynes med 5.000 kr.

5. Justering av bud. Hovedregel er at objektet selges til ett budintervall over nest høyeste bud. Dersom det kun foreligger 2 like bud, selges objektet til det først innkomne. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop, justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag såfremt det ikke er videre budgivning i salen.

6. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

7. Kommisjonsbud. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

8. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. Auksjonslovens paragraf 11).

9. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt.

10. Kreditt. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller faste kunder, og uten gamle betalingsrestanser, vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager.

11. Nye kunder som ikke har anledning til å hente objektene på et av våre avdelingskontorer må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt mot forskuddsbetaling. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet på et av våre avdelingskontorer, må hentes innen rimelig tid og senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene normalt sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. Lagerleie kan påløpe.

12. Dekningssalg. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato, forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt måned.

13. Reklamasjoner må gjøres til reklamasjon@skanfil.no innen 14 dager fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss, og senest 1 måned etter auksjonsdato. Reklamasjoner må være begrunnet i vesentlig feil i beskrivelse eller defekter som ikke var synlige på bilde i katalog eller internett. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må derfor aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Besiktigelse/gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller bilder. Brukte gjenstander må forventes å ha normal slitasje og/eller spor av elde og selges derfor «som de er».

14. Attestering. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonshuset før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attestutsteder har gitt uttrykk for.

15.Salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter tilhørende kategorier merket med *) tillegges ytterligere mva. av salæret til innenlands kunder, slik at totalsalæret blir 28,75 %. For kunstobjekter med totalt tilslag over kr 2000,- (inkl. 23% salær) tillegges dessuten 5% kunstavgift. For utenlandske kunder tillegger vi 5 % bruktmoms på fakturaen, tilsvarende som ved kjøp innen EU.

Eksempel 1: Tilslag på 1000 kr for en mynt eller et frimerke.
23% salær = 230 kr.
Totalt å betale: 1000 + 230 = 1230 kr.

Eksempel 2: Tilslag på 1000 kr for en keramikkfigur.
23% salær = 230 kr.
Bruktmoms av 230 kr = 57,50 kr.
Totalt å betale: 1000 + 230 + 57,50 = 1287,50 kr.

Eksempel 3: Tilslag på 1700 kr for et maleri.
23 % salær = 391 kr.
5% kunstavgift av 2091 = 104,55 kr.
Bruktmoms av 391 kr = 97,95 kr.
Totalt å betale: 1700 + 391 + 104,55 + 97,95 = 2293,3 kr.
PS! Tilslag på kunstobjekter under 1700 kr betaler man ikke kunstavgift av.

16. Forsendelse av objekter: Vi kan besørge forsendelse av kjøpte auksjonsobjekter. Objektene sendes primært som brev eller service-pakke med Posten. Store objekter (over 35 kg eller som er volumiøse), sendes som gods (Bring). Vi belaster porto/frakt ihht Posten/Brings satser samt forsikring. Minsteporto er 50 kr. Et tillegg på 100-500 kr for pakking og emballasje vil påløpe for store objekter og ting som krever spesiell håndtering/pakking. Objekter kan også avhentes på våre lokalkontorer. Vi sampakker da, og fordeler frakt slik at kostnaden på hver enkelt kjøper skal bli minst mulig. Minsteporto kr. 25,- og generelt ca. 50 % av porto ved direkte forsendelse. Ta kontakt med Skanfil hvis du ønsker estimert fraktkostnad før evt. budgivning. Oppgi i så fall objektnr. og postnummer til mottakersted. Det er gratis å avhente objekter ved avdelingen hvor auksjonen avholdes. Forsendelse til utlandet: Se egen informasjon om dette.

19. Kravfrist. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonshuset eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

20. Aksept. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert salgsbetingelsene.

21. Haugesund er verneting i tilfelle juridiske konflikter.


Onlineauksjonen

Daglige auksjoner: Nye objekter legges ut hver dag, og er åpne for budgivning ca. 10 dager. Du kan by hele døgnet, og objektene klubbes normalt fra kl. 19 hver kveld.
Angitte utropspriser er minstepriser.

Uansett hvor høyt bud du legger inn, vil tilslaget være nest høyeste bud + ett budintervall. Hvis nye bud kommer inn, forhøyes automatisk ditt bud inntil ditt maks.beløp. Blir du overbydd, kan du få tilsendt varsel om dette via email, og har mulighet for å høyne ditt bud.

Alle objekter har fått tildelt et eksakt tidspunkt for avslutning/hammerslag. Men dersom det er mindre enn tre minutter igjen til avslutningstidspunktet for et objekt, og det kommer inn et nytt bud, vil gjenstående tid øke til tre minutter.

Kjøpte objekter i løpet av en uke (mandag – søndag) utsendes samlet med vedlagt faktura eller mot forskuddsbetaling. Det er mulig å samle opp kjøp fra Onlineauksjonen i 2 eller 4 uker, kontakt oss for avtale om dette. Forsendelse må avtales FØR budrunde starter. Alle forsendelser med verdi over kroner 2000,- blir sendt som servicepakke. Henting på våre avdelingskontorer er selvsagt også mulig for onlineauksjonene. Kjøpte objekter fra offentlige auksjoner vil om mulig bli samsendt med online-auksjonene.
Det er gratis å avhente kjøpte objekter på våre Onlineauksjoner ved vår avdeling i Haugesund.

Søker du spesielle objekter: Du kan legge inn søkeønsker og motta melding på e-post om nye, spennende objekter.

Se for øvrig salgsbetingelser for offentlige auksjoner vedrørende betaling, reklamasjoner og lignende.

Selge på auksjon

Innleveringsbetingelser - auksjon

Selg til markedets beste priser gjennom Skanfil Auksjoner!

 

INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Bergen, Egersund og Tønsberg. I Danmark til vårt kontor I Fredensborg. Enten pr. post eller ved personlig fremmøte. Vi drar dessuten på innleveringsturer for å ta i mot egnet materiale. Vi foretar også hjemmebesøk i nærområdet til avdelingskontorene.

INNLEVERINGSFRIST: Vi mottar og bearbeider innleveringer fortløpende, men det kan påregnes 2-3 måneders behandlingstid. Tidligst mulig innlevering øker muligheten for å evt. korrigere vurderinger og beskrivelser før katalog trykkes og/eller auksjonen legges ut på nett. Vi forbeholder oss retten til å forskyve sene innleveringer til neste auksjon og å utby objektene på den auksjonstype som vi finner mest hensiktsmessig for å oppnå det beste resultat. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 3000 kr, og enkeltobjekter primært minst 500/1000 kr – avhengig av type objekt og hvilken auksjon det skal selges på.

MOTTAKSKVITTERING leveres/sendes umiddelbart etter mottak av objektene.
FORELØPIG KVITTERING sendes normalt innleverer etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. Vi holder innlevert materiale forsikret fra mottakelsen.
Kvitteringen gjelder som forsikringsbevis og utropspris vil være grunnlag for vurdering og fastsettelse av forsikringsutbetaling.
I de fleste tilfeller vil et utbetalt forsikringsbeløp være utropspris + 20 %.
ENDELIG KVITTERING vil sendes ut ved katalogauksjoner. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. På www.skanfil.no – Min Side – vil liste over avventende, aktive og avsluttede objekter finnes til enhver tid og for alle auksjonstyper, unntatt Christianias auksjoner.

SALÆR: Normalt 23-30 %, avhengig av beskaffenhet, volum, salgbarhet, henting/besørging av transport osv. Innlevering av store samlinger, dyre enkeltobjekter, regelmessige innleveringer osv.: Salær etter avtale. Minimum salær er 50 kr pr. solgte objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med * i katalog eller på nett), belastes også lovbestemt moms av salæret. Salæret er godtgjørelse for hele salgsprosessen, inkl. vurdering og beskrivelse, foto, markedsføring, forsikring og garanti for rettidig oppgjør til innleverer. Ved tilslag under 100 kr eller usolgte objekter, betales ikke salær. For taksering uten auksjonsinnlevering/kjøpsavtale belastes kr. 1000,- + mva pr. time.

OBJEKTENE: Vi stykker ut innlevert materiale i objekter som erfaringsmessig gir det beste salgsresultatet. Det er imidlertid alltid en fordel om innleveringen er ryddig, evt. opptalt i antall eller verdi, og at det angis opplysninger som er relevante for beskrivelsen. Innleverer plikter å gi fullstendige opplysninger om kjente feil, skader eller mangler ved objektet. Auksjonshuset beskriver og vurderer objektene etter beste skjønn og overbevisning, men fraskriver seg alt ansvar for utilsiktede feil.

UTROPSPRISENE: Skanfil fastsetter utropspriser basert på mange tiårs erfaring og ut fra et felles ønske om best mulig salgsresultat. Ved manglende salg ved første forsøk, vil objektene utbys på ny auksjon til lik eller lavere utropspris – helt til salg skjer, eventuelt ved salg til “beste pris”.

USOLGTE OBJEKTER: Dersom usolgte objekter ønskes returnert eller behandlet på annen måte, bør dette avtales ved innlevering. Innleverte objekter som vi finner uegnet for auksjon eller objekter som er usolgte etter flere salgsforsøk, må etter varsel hentes eller vil bli returnert for innleveres regning. Lagerleie kan påløpe med minimum 200 kr, regnet fra 2 uker etter hentevarsel. Etter 2 måneder kan objektet bli solgt til beste pris, kastet eller donert til veldedig formål, uten ytterligere varsel.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke ett eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil Skanfil Auksjoner beregne et gebyr etter medgått tid samt eventuelle kostnader. Etter at katalog er gått til trykking eller objekt er lagt ut for salg på våre nettsider, er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjon.

OPPGJØR: Innleverer vil finne pris- og resultatinformasjon på Mine Sider på www.skanfil.no, eller motta dette pr. post/email. Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalg av usolgte objekter og reklamasjonsfrister, vil oppgjør normalt skje etter ca. 4-6 uker. For attraktive objekter kan vi utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd.

ATTESTER / EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlegjenstander bør av og til vurderes av eksperter og eventuelt attesteres på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Kostnader ved ekstern attestering vil bli belastet innleverer.

CHRISTIANIA AUKSJONER: Ved innlevering til Christiania auksjoner belastes et håndteringsgebyr på innleveringen på 250 kr.
Andre kostnader som transport, rens, vask og pussing avtales ved innlevering. Ved Christiania auksjoner settes normalt en vurderingspris og det avtales en minstepris for objektet. Ved eventuelle høyeste bud under den fastsatte minstepris, kan objektet selges kun etter godkjennelse fra innleverer.

Kjøp i nettbutikk

Salgsbetingelser nettbutikk

Bestillinger ekspederes normalt innen én uke fra mottakelsen. Til Skanfil-medlemmer og kjente kunder sendes normalt faktura pr. 14 dager. Til nye kunder, og kunder med liten betalingshistorikk, sendes det eventuelt mot postoppkrav eller forskuddsbetaling. For nye kunder anbefales kredittkort (VISA eller Mastercard) ved betaling samtidig med bestillingen.
Vi beregner bare kr. 59,- (+ evt. moms) for porto, ekspedisjon og forsikring – uansett vekt. For Månedens Tilbud i din avdeling kun 39,-. For utenlandspakker faktiske porto-kostnader.

På abonnement av nye enkeltmerker fra ulike land/motiv er det normalt 2 måneders oppsigelsesfrist.

Det er viktig at betalingsfristen overholdes. Hvis vi må purre, tilkommer minst kr. 35,- pr. gang + eventuelle renter.

Du har 8 dagers returrett på varer du ikke er fornøyd med.

Som medlem av Skanfils-bonusklubb, får du 10 % bonus på det du kjøper hos Skanfil for samlere AS. Dette gjelder alle varer bortsett fra varer merket "unntatt bonus". Ved utløpet av hvert kalenderår, får du tilsendt en bonussjekk pålydende 10 % av ditt kjøp i løpet av året. Minimumsbeløp for en bonussjekk er 50 kr. Sammen med bonussjekken sendes en bestillingsliste som kan brukes ved bestilling av varer for bonusbeløpet. Bestilling av bonusvarer må skje innen 1 år og betinger at du fortsatt er medlem av Skanfil.