Selg til markedets beste priser gjennom Skanfil Auksjoner!

 

INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Bergen, Egersund og Tønsberg. I Danmark til vårt kontor I Fredensborg. Enten pr. post eller ved personlig fremmøte. Vi drar dessuten på innleveringsturer for å ta i mot egnet materiale. Vi foretar også hjemmebesøk i nærområdet til avdelingskontorene.

INNLEVERINGSFRIST: Vi mottar og bearbeider innleveringer fortløpende, men det kan påregnes 2-3 måneders behandlingstid. Tidligst mulig innlevering øker muligheten for å evt. korrigere vurderinger og beskrivelser før katalog trykkes og/eller auksjonen legges ut på nett. Vi forbeholder oss retten til å forskyve sene innleveringer til neste auksjon og å utby objektene på den auksjonstype som vi finner mest hensiktsmessig for å oppnå det beste resultat. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 3000 kr, og enkeltobjekter primært minst 500/1000 kr – avhengig av type objekt og hvilken auksjon det skal selges på.

MOTTAKSKVITTERING leveres/sendes umiddelbart etter mottak av objektene.
FORELØPIG KVITTERING sendes normalt innleverer etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. Vi holder innlevert materiale forsikret fra mottakelsen.
Kvitteringen gjelder som forsikringsbevis og utropspris vil være grunnlag for vurdering og fastsettelse av forsikringsutbetaling.
I de fleste tilfeller vil et utbetalt forsikringsbeløp være utropspris + 20 %.
ENDELIG KVITTERING vil sendes ut ved katalogauksjoner. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. På www.skanfil.no – Min Side – vil liste over avventende, aktive og avsluttede objekter finnes til enhver tid og for alle auksjonstyper, unntatt Christianias auksjoner.

SALÆR: Normalt 23-30 %, avhengig av beskaffenhet, volum, salgbarhet, henting/besørging av transport osv. Innlevering av store samlinger, dyre enkeltobjekter, regelmessige innleveringer osv.: Salær etter avtale. Minimum salær er 50 kr pr. solgte objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med * i katalog eller på nett), belastes også lovbestemt moms av salæret. Salæret er godtgjørelse for hele salgsprosessen, inkl. vurdering og beskrivelse, foto, markedsføring, forsikring og garanti for rettidig oppgjør til innleverer. Ved tilslag under 100 kr eller usolgte objekter, betales ikke salær. For taksering uten auksjonsinnlevering/kjøpsavtale belastes kr. 1000,- + mva pr. time.

OBJEKTENE: Vi stykker ut innlevert materiale i objekter som erfaringsmessig gir det beste salgsresultatet. Det er imidlertid alltid en fordel om innleveringen er ryddig, evt. opptalt i antall eller verdi, og at det angis opplysninger som er relevante for beskrivelsen. Innleverer plikter å gi fullstendige opplysninger om kjente feil, skader eller mangler ved objektet. Auksjonshuset beskriver og vurderer objektene etter beste skjønn og overbevisning, men fraskriver seg alt ansvar for utilsiktede feil.

UTROPSPRISENE: Skanfil fastsetter utropspriser basert på mange tiårs erfaring og ut fra et felles ønske om best mulig salgsresultat. Ved manglende salg ved første forsøk, vil objektene utbys på ny auksjon til lik eller lavere utropspris – helt til salg skjer, eventuelt ved salg til “beste pris”.

USOLGTE OBJEKTER: Dersom usolgte objekter ønskes returnert eller behandlet på annen måte, bør dette avtales ved innlevering. Innleverte objekter som vi finner uegnet for auksjon eller objekter som er usolgte etter flere salgsforsøk, må etter varsel hentes eller vil bli returnert for innleveres regning. Lagerleie kan påløpe med minimum 200 kr, regnet fra 2 uker etter hentevarsel. Etter 2 måneder kan objektet bli solgt til beste pris, kastet eller donert til veldedig formål, uten ytterligere varsel.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke ett eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil Skanfil Auksjoner beregne et gebyr etter medgått tid samt eventuelle kostnader. Etter at katalog er gått til trykking eller objekt er lagt ut for salg på våre nettsider, er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjon.

OPPGJØR: Innleverer vil finne pris- og resultatinformasjon på Mine Sider på www.skanfil.no, eller motta dette pr. post/email. Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalg av usolgte objekter og reklamasjonsfrister, vil oppgjør normalt skje etter ca. 4-6 uker. For attraktive objekter kan vi utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd.

ATTESTER / EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlegjenstander bør av og til vurderes av eksperter og eventuelt attesteres på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Kostnader ved ekstern attestering vil bli belastet innleverer.

CHRISTIANIA AUKSJONER: Ved innlevering til Christiania auksjoner belastes et håndteringsgebyr på innleveringen på 250 kr.
Andre kostnader som transport, rens, vask og pussing avtales ved innlevering. Ved Christiania auksjoner settes normalt en vurderingspris og det avtales en minstepris for objektet. Ved eventuelle høyeste bud under den fastsatte minstepris, kan objektet selges kun etter godkjennelse fra innleverer.